سوپر اسلوموشن

نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی

نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی

کلیپ و نماهنگ

نماهنگ شهید حججی با صدای حامد زمانی یک نکته ای که به صورت ویژه دارد این است که این کلیپ، با تکنیک سوپر اسلوموشن است.
سـوپر اسلوموشـن یک حالتـی است که طـی آن، تصویر سوژه به صورت کامـلا آرام و با حرکـت خیلـی کـم انمیت حرکت داده می شود.