جلوه های ویژه

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان

جلوه های ویژه

پشت صحنه ی دوره ی رسانه و فرزندان یک تایم لپس از کار های انجام شده برای کارگردانی این دوره.
دوره ی رسانه و فرزندان، یک دوره ی بسیار عالی برای بحث مدیریت رسانه، در فضای خانواده و بالخص فرزندان می باشد.