پریمیر

فروردین ۱۳۹۸

آموزش حل مشکل پخش نشدن صدا در پریمیر

آموزش حل مشکل پخش نشدن صدا در پریمیر

آموزش حل مشکل پخش نشدن صدا در پریمیر به نام خدا هر پریمیر کاری تا به حال برایش این اتفاق افتاده که یهویی صدای پریمیر قطع می شود و صدا دیگر پخش نمی شود! در این موقع، بعضی از افراد می دانند که چه طوری این مسئله را حل کنند، بعضی هم نمی [...]